توصیه هایی برای بازی با کودک بیمار

توصیه هایی برای بازی با کودک بیمار

 

« کودک » و « بازی » دو واژه ای هستند که تداعی کننده یکدیگرند. گویی کودکان شغلی به جز بازی ندارند و بازی فقط مربوط به عالم کودکان است. بازی از قوی ترین بیل والدین است.

در حالی که والدین معمولاً نگران تداخل دردسرهای روزمره و مشغله های زندگی با زمان ِ بازی با کودک هستند. آنها اغلب شکایت دارند که ” بازی با کدام وقت؟ با کدام حوصله؟”

توصیه هایی برای بازی با کودک بیمار

توصیه هایی برای بازی با کودک بیمار

البته به طور ایده آل، بازی با کودک زمانی است که پدر و مادر وقت خود را کاملاً به او اختصاص می دهند.

گاهی اوقات که بیماری به سراغ کودکان می آید، سرگرم کردن آن ها در منزل برای مادر کار بسیار دشواری می شود، چرا که بازی های کودکان معمولاً با جنبش و حرکت همراه است. ایده های زیر می تواند در این زمینه مشکل گشا باشد.

با قرار دادن تعداد زیادی پازل، جدول کلمات متقاطع، جدول اعداد، فیلم کارتون، کارت بازی و.‎.‎. در اختیار کودک می توان او را سرگرم کرد.

توصیه هایی برای بازی با کودک بیمار

توصیه هایی برای بازی با کودک بیمار

شهر پارچه ای
والدین می توانند با ماژیک، تصویر یک شهر بدون ساختمان (خیابان، بزرگراه، مغازه، پارک و.‎.‎.) را به اضافه جنگل، دریاچه و ‎.‎.‎. روی یک تکه پارچه بزرگ کشیده و از کودک بخواهند با اسباب بازی های خود ( و یا جعبه های اضافه) ساختمان های آن را بسازد و یا با قرار دادن حیوانات در جنگل و ماشین و ‎.‎.‎. در شهر به بازی بپردازد.
بی سیم
کودک می تواند در حالی که در اتاق خود در حال استراحت است با استفاده از بی سیم های اسباب بازی که با باتری کار می کنند با مادر و سایر اعضای خانواده صحبت کند.
این بازی بیشتر مناسب هنگامی است که خدای ناکرده، پای کودک شکسته یا دوران نقاهت بیماری سختی را می گذراند.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید