کاکتوس مقوایی درست کنید

کاکتوس مقوایی درست کنید

با کمک تکه هایِ جعبه کارتون، می توانید کاکتوس مقوایی درست کنید.

کاکتوس مقوایی درست کنید

کاکتوس مقوایی درست کنید

وسایل لازم

  • کارتون مقوایی
  • خلال دندان
  • منگنه
  • گواش
  • قلمو
  • قیچی
  • مداد

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

اشکال بالا را روی یک تکه مقوای جعبه کارتون بکشید و با قیچی جدا کنید.

۲

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

دو طرف تکه مقوایی که مستطیلی است را  روی هم قرار دهید و منگنه کنید. با قیچی دو برش کوچک روی یکطرف آن بدهید.

۳

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

مطابق عکس، خلال دندان ها در جای مناسب قرار دهید.

۴

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

روی تنه کاکتوس، با قیچی برش های کوچکی بزنید و تکه های دایره ای را در برش هایی که ایجاد کرده اید، قرار دهید.

۵

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

با گواش و قلمو، کاکتوستان را رنگ کنید.

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

آموزش ساخت کاکتوس مقوایی

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید