شعرهای کودکانه ی بهاری (سری اول)

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری اول)

شعرهای کودکانه بهاری را در نوروز با کودکان خود سهیم شوید.

دایه ی زمین

بر شاخه شکوفه
خوش  چشم باز کرده،
گنجشک در کنارش
آواز ساز کرده:
فصل بهار این است
او دایه ی زمین است
خورشید رنگ و بویی
دیگر به باغ داده،‌
از گل به دست شاخه
صد چلچراغ داده:
فصل بهاراین است،
او دایه ی زمین است.
تا آن هوای وحشی
آرام و نرم گشته،
قلب زمین دوباره
پر شور و گرم گشته:
فصل بهاراین است،
او دایه ی زمین است.
آورده از سر کوه
باد ابر و ابر باران،
داده عجب صفایی
باران به کشتزاران
فصل بهاراین است،
او دایه ی زمین است.
خاموشی و سیاهی
از خاک و آب رفته؛

آواز و روشنایی
تا آفتاب رفته:
فصل بهاراین است،
او دایه ی زمین است.

سروده  محمود کیانوش

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری اول)

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری اول)

باز می رسد بهار
نارون به باد گفت
ای دم تو گرم
آمدی که بر تنم کنی
آن حریر نرم
با تو هر نفس بهار
می دمد به پیکرم
آمدی خوش آمدی بیا
با تو می شود بهار باورم
باد رقص کرد گرد نارون
سربسر پر از جوانه شد
باغ خنده کرد و گل دمید
نارون بهار را نشانه شد

سروده  پروین دولت آبادی 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از کتابک

 


پاسخ دهید