شعرهای کودکانه ی بهاری (سری دوم)

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری دوم)

شعرهای کودکانه بهاری را در نوروز با کودکان خود سهیم شوید.

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری دوم)

شعرهای کودکانه ی بهاری (سری دوم)

بهار آمد
بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد
گل های سرخ و زیبا
در باغ خانه ی ما
چشمها را باز کردند
با خنده ناز کردند
بنفشه دسته دسته
کنار جو نشسته
در روز آفتابی
در آشمان آبی
پرنده ی خوش آوراز
پر زد و کرد پرواز
بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

سروده  پروین دولت آبادی

عیدت مبارک
کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک
کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

سروده محمود کیانوش

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک


پاسخ دهید