معماهای چوب کبریتی

معماهای چوب کبریتی

چه کارهایی می توان با یک قوطی چوب کبریت انجام داد ؟ اشکال مختلف را تصور کنید ، فاصله ها را محاسبه کنید ، تخیلات هندسی خودتان را به کار بیندازید ، جمع کنید ، تفریق کنید ، ضرب کنید و این معماهای چوب کبریتی را حل کنید . دقت کنید ، بعضی از پاسخ ها می توانند « سه بعدی » باشند. پاسخ صحیح معماها را می توانید در انتهای همین مطلب مشاهده کنید .

معمای چوب کبریتی 1

معمای چوب کبریتی ۱

معمای یک : ۸ چوب کبریت را بردارید تا ۲ مریع بدست بیاورید .

معمای چوب کبریتی 2

معمای چوب کبریتی ۲

معمای دو : ۴ چوب کبریت را بردارید تا ۲ مثلث بدست بیاورید .

معمای سه : با استفاده از ۵ چوب کبریت ، ۲ مثلث مساوی بسازید .

معمای چهار : با استفاده از ۹ چوب کبریت ، ۵ مثلث بسازید .

معمای چوب کبریتی 5

معمای چوب کبریتی ۵

معمای پنج : ۲ چوب کبریت را جابجا کنید تا ۵ مربع بدست بیاورید .

معمای چوب کبریتی 6

معمای چوب کبریتی ۶

معمای شش : یک چوب کبریت را جابجا کنید تا محاسبه ای را بدست بیاورید که حاصل آن ۱۳۹ خواهد شد .

معمای چوب کبریتی 7

معمای چوب کبریتی ۷

معمای هفت : در هر ردیف یک چوب کبریت را جابجا کنید تا هر ۴ محاسبه ، شکل صحیح و عادی خود را پیدا کنند .

معمای هشت : با استفاده از ۹ چوب کبریت ، یک مکعب بسازید .

معمای چوب کبریتی 9

معمای چوب کبریتی ۹

معمای نه : ۳ چوب کبریت اضافه کنید و ۴ مثلث بسازید .

معمای ده : با استفاده از ۹ چوب کبریت ، ۲ مثلث و ۳ مستطیل بسازید .

معمای چوب کبریتی 11

معمای چوب کبریتی ۱۱

معمای یازده : با جابجا کردن ۳ چوب کبریت ، این هرم را وارونه کنید .

********************

پاسخ نامه

پاسخ معمای چوب کبریت 1

پاسخ معمای چوب کبریت ۱

پاسخ معمای چوب کبریتی 2

پاسخ معمای چوب کبریتی ۲

پاسخ معمای چوب کبریتی 3

پاسخ معمای چوب کبریتی ۳

پاسخ معمای چوب کبریتی 4

پاسخ معمای چوب کبریتی ۴

پاسخ معمای چوب کبریتی 5

پاسخ معمای چوب کبریتی ۵

پاسخ معمای چوب کبریتی 6

پاسخ معمای چوب کبریتی ۶

پاسخ معمای چوب کبریتی 7

پاسخ معمای چوب کبریتی ۷

پاسخ معمای چوب کبریتی 8

پاسخ معمای چوب کبریتی ۸

پاسخ معمای چوب کبریتی 9

پاسخ معمای چوب کبریتی ۹

پاسخ معمای چوب کبریتی 10

پاسخ معمای چوب کبریتی ۱۰

پاسخ معمای چوب کبریتی 11

پاسخ معمای چوب کبریتی ۱۱

قابل توجه : حتماً خودتان متوجه شده اید که پاسخ معماهای ۹ و ۱۰ « سه بعدی » هستند .

 

عنوان اصلی :    Casse-tete d’allumettes

منبع :    Mega activites

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

 

 


پاسخ دهید