بازی تعادلی مسیریابی

مسیر یابی

 

 در ادامه مطلب این پست یک بازی تعادلی مناسب سن کودکان پیش از دبستان معرفی گردیده است . در این بازی کودک با هدایت کفشدوزک به وسیله ی آهنربایی که در زیر صفحه بازی تعبیه شده است از مسیری مشخص آن را به خانه اش می رساند . استفاده از این بازی می تواند جنبه ی مسابقه ای بین کودکان در یک گروه داشته باشد .

 

بازی تعادلی مسیریابی

برای راه انداختن این بازی شما به یک آهنربا ، یک گیره کاغذ ، یک صفحه مقوایی برای نشان دادن صحنه ی بازی و تعیین مسیر همچنین به یک تکه مقوای شکلسازی شده کفشدوزک هم نیاز دارد . گیره ی کاغذ را پشت کفشدوزک کاغذی بچسبانید . بهتر است در این بازی به خاطر قدرت آهنربا در هدایت کفشدوزک از مقوای ضخیم استفاده نشود . همچنین مقوا در قطع آ چهار برای صحنه سازی بازی مناسب است زیرا هم کودکان راحت تر می توانند آن را حمل کنند وبه بازی بپردازند و هم مسیر را در زمان کمتری طی می کنند و احتمال موفقیت آن ها هم بیشتر است .

بازی تعادلی مسیریابی

اگر با گروهی از کودکان کار میکنید می توانید یک مسابقه ترتیب دهید . ابتدا زمانی را برای این بازی مشخص کنید که این زمان باید متناسب با سن کودکان و توانایی او در نظر گرفته شود . آهنربا را زیر صفحه در ابتدای مسیر بگذارید . کفشدوزک را روی آن بگذارید و از کودک بخواهید همزمان با شروع زمان در نظر گرفته شده که می تواند پخش کردن موسیقی در فضا باشد کفشدوزک را به پایان مسیر هدایت کند .


پاسخ دهید