تلفن های همراه برای کودکان جذابیت های فراوانی دارد و آنها نیز خواهان استفاده از این امکانات جدید و سرگرم کننده میباشند. این فراگیر شدن استفاده از تلفن های همراه هوشمند،موجب نگرانی خانواده ها شده است،چرا که نمیتوانند فرزندانشان را هنگام استفاده از آنها کنترل کنند و اگر هم این امکان فراهم باشد بسیار سخت و زمان بر است.

اخیراً استارت آپی به نام Insensi ایده ی خود را برای تولید تلفن مخصوص کودکان پیاده سازی کرده است. این تلفن که ILY نام دارد تنها می توان با آن تماس ویدیویی با اعضای خانواده برقرار کرده و همچنین تصاویری را به آن ها ارسال کرد.