دو عکاس با تصویر برداری از چهره ی بچه هایی که برای اولین بار است زبانشان را به لیمو ترش می زنند صحنه های جالبی را از نی نی ها در برابر واکنش چهره شان نسبت به ترشی لیمو ثبت کرده اند . د رادامه این عکس ها را مشاهده کنید .