نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی – ۱

صفحه - 1  

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی – ۱ این بار یک سری نمونه سوالات ریاضی کلاس چهارم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۵۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . بر خلاف نمونه سوالات کلاس های دوم و سوم ابتدایی که تاکنون خدمتتان تقدیم کرده ام در برگه های سوالات کلاس چهارم و کلاسهای بالاتر خبری […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم ، ریاضی و غیره سوم ابتدایی – ۱۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم ، ریاضی و غیره سوم ابتدایی – ۱۸ این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم ، ریاضی و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۶۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۲ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم […]


نمونه سوالات اجتماعی ، علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۱۷

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات اجتماعی ، علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۱۷ این بار سه سری نمونه سوالات اجتماعی ، علوم و ریاضی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۶۱ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۱ سوال اجتماعی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۲۳ سوال […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۶ این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۳ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۱۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و ریاضی سوم ابتدایی – ۱۵ این بار دو سری نمونه سوالات علوم و ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی – ۱۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم سوم ابتدایی – ۱۴ این بار دو سری نمونه سوالات علوم کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۱ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم می باشد . بچه ها می توانند […]


نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۱۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۱۳ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۶ سوال ریاضی می باشد . بچه ها می توانند […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات علوم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۱

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۱ این بار دو سری نمونه سوالات علوم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . […]


نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۵ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال […]


نمونه سوالات اجتماعی و ریاضی سوم ابتدایی – ۹

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات اجتماعی و ریاضی سوم ابتدایی – ۹ این بار دو سری نمونه سوالات اجتماعی و ریاضی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۸ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۳ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات اجتماعی سوم ابتدایی – ۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات اجتماعی سوم ابتدایی – ۸ این بار دو سری نمونه سوالات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . بچه ها می توانند […]