نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۲۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۲۴ این بار چهار سری نمونه سوالات فارسی و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در نه صفحه شامل ۵۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در در دو صفحه شامل ۱۱ سوال فارسی ، سری دوم در سه صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی ، سری […]


نمونه سوالات جدول حروف ، ریاضی ، علوم و غیره دوم ابتدایی – ۲۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات جدول حروف ، ریاضی ، علوم و غیره دوم ابتدایی – ۲۳ این بار سه سری نمونه سوالات جدول حروف ، ریاضی ، علوم ، هدیه های آسمانی و قرآنی ، موضوع املاء و جمله سازی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول […]


نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و علوم دوم ابتدایی – ۲۲

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و علوم دوم ابتدایی – ۲۲ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و علوم کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال […]


نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۲۱

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۲۱ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی و فارسی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۶۴ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۹ سوال ریاضی و ۱۲ سوال فارسی جمعاً ۲۱ سوال ، سری دوم در دو صفحه […]


نمونه سوالات ریاضی ، علوم و جمله سازی دوم ابتدایی – ۲۰

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، علوم و جمله سازی دوم ابتدایی – ۲۰ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی ، علوم و جمله سازی کلاس دوم ابتدایی در پنج صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۳ سوال ریاضی ، ۶ سوال علوم و ۷ سوال […]


نمونه سوالات ریاضی و علوم دوم ابتدایی – ۱۹

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و علوم دوم ابتدایی – ۱۹ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی و علوم کلاس دوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال ریاضی ، و سری […]


نمونه سوالات علوم ، فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم ، فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۸ این بار سه سری سوالات علوم ، فارسی و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۸ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۴ سوال علوم ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی […]


نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱۷

سری اول صفحه 1  

این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۹ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی ، و سری سوم در دو صفحه شامل ۱۵ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و املاء دوم ابتدایی – ۱۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و املاء دوم ابتدایی – ۱۶ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و املاء کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۴ سوال […]


نمونه سوالات تمرین ساعت و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات تمرین ساعت و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۵ این بار سه سری نمونه سوالات تمرین ساعت و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۵۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۶ سوال تمرین ساعت ، سری دوم در دو صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی […]


نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴ این بار دو سری تمونه سوالات علوم و فارسی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدین می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۳۳ سوال علوم ، و سری دوم در سه صفحه شامل ۱۷ سوال فارسی می باشد […]


نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱۳ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، و سری سوم در دو صفحه […]