نمونه سوالات جغرافیا و ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۷

سری اول صفحه 1  

  نمونه سوالات جغرافیا و ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۷ این بار دو سری نمونه سوالات جغرافیا و ریاضی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۸ سوال جغرافیا ، و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۴ سوال ریاضی می […]


نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۱۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۱۶ این بار دو سری نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۴ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم ، و سری دوم در دو صفحه شامل ۱۸ […]


نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۵ ابن بار دو سری نمونه سوالات ریاضی کلاس پنجم ابتدایی در پنج صفحه شامل ۳۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۲ سوال و سری دوم در سه صفحه شامل ۲۳ سوال ریاضی می باشد . سعی کرده ام تا جایی […]


نمونه سوالات تاریخ و مدنی و ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات تاریخ و مدنی و ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۴ این بار دو سری نمونه سوالات تاریخ و مدنی و ریاضی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۱ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال تاریخ و ۱۱ سوال مدنی و سری دوم در دو […]


نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۳ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۶ سوال و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۶ سوال ریاضی می باشد . سعی کرده ام تا جایی […]


نمونه سوالات ریاضی و جغرافی پنجم ابتدایی – ۱۲

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و جغرافی پنجم ابتدایی – ۱۲ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی و جغرافی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۳۰ سوال جغرافی می باشد . […]


نمونه سوالات بنویسیم ، انشا و ریاضی پنجم ابتدایی – ۱۰

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بنویسیم ، انشا و ریاضی پنجم ابتدایی -۱۰ این بار دو سری نمونه سوالات بنویسیم ، انشا و ریاضی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۳۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بنویسیم و ۳ موضوع پیشنهادی برای انشا که دانش آموزان عزیز […]


نمونه سوالات جغرافی و علوم پنجم ابتدایی – ۹

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات جغرافی و علوم پنجم ابتدایی – ۹ این بار دو سری نمونه سوالات جغرافی و علوم کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۸ سوال جغرافی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۸ سوال علوم می باشد . […]


نمونه سوالات ریاضی و بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی – ۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی – ۸ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی و بخوانیم و بنویسیم کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۴ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۶ سوال […]


نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی – ۷

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی – ۷ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۹ سوال و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۴ سوال ریاضی می باشد . سعی کرده ام تا جایی […]


نمونه سوالات تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۶ ابن بار دو سری نمونه سوالات تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۲ سوال تاریخ و ۱۲ سوال مدنی جمعاً ۲۴ سوال ، و سری دوم در دو […]


نمونه سوالات ریاضی ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۵ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی ، تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۳۰ سوال […]