نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۲۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۲۵ در اینجا دو سری نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در پنج صفحه شامل ۴۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی و سری دوم در سه صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۶ این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۳ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات علوم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۱

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۱ این بار دو سری نمونه سوالات علوم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال علوم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . […]


نمونه سوالات اجتماعی سوم ابتدایی – ۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات اجتماعی سوم ابتدایی – ۸ این بار دو سری نمونه سوالات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . بچه ها می توانند […]


نمونه سوالات هدیه های آسمانی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۷

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات هدیه های آسمانی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۷ این بار دو سری نمونه سوالات هدیه های آسمانی و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال هدیه های آسمانی و سری دوم در دو صفحه شامل […]


نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی سوم ابتدایی – ۶ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۵ سوال اجتماعی می باشد . […]