فواید خواب بعد از ظهر برای کودکان

6_1  

کودکان به‌طور معمول یک یا دو ساعت در روز می‌خوابند. اما میزان آن از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت است که معمولاً بعد از ناهار رخ می‌دهد. کودک فعال به سختی برای خوابیدن آرام می‌گیرد. تمام روش‌هائی که در برنامه خواب شب انجام می‌شود، برای خواب بین روز نیز قابل اجرا است. یکسان بودن برنامه خواب شب و خواب نیم‌روزی حقیقتاً کار را آسان می‌کند. برای آماده کردن بعضی از کودکان جهت خواب نیمروزی، تنها چکیده‌ای از برنامه شب کفایت می‌کند.


دانستنی های خواب نوزاد

image_13921011360369  

تطبیق با شرایط تازه بعد‌‌ از تولد‌‌ نوزاد‌‌ اغلب کار د‌‌شواری است. بعد‌‌ از نه ماه خستگی د‌‌وران بارد‌‌اری، مراقبت از یک نوزاد‌‌ کوچک و کاملا وابسته کاری سخت و گاه طاقت‌فرساست.

اگر این اولین تجربه شماست، ممکن است د‌‌چار احساسات گوناگون شوید‌‌؛ احساس خستگی بعد‌‌ از بارد‌‌اری و زایمان، احساس سرد‌‌رگمی (‌زیرا شرایط تازه‌ای برای شما ایجاد‌‌ شد‌‌ه است) و د‌‌ر عین‌حال احساس نگرانی، زیرا برخلاف ماد‌‌ران باتجربه، شما اولین باری است که نوزاد‌‌ی به د‌‌نیا آورد‌‌ه‌اید‌‌ و هنوز نمی‌د‌‌انید‌‌ که چگونه باید‌‌ هفته‌های اول را د‌‌ر کنار این موجود‌‌ کوچک و نیازمند‌‌ سپری کنید‌‌.