مشاوره حقوقی برای طلاق توافقی با مراجعه به دادگاههای خانواده زوج های متعددی را می بینیم که به خاطر دعاوی مختلف خانوادگی از جمله ، اجرت المثل، طلاق توافقی ، مهریه، نفقه ، استرداد جهیزیه ، مطالبه نفقه ایام عده و… به دنبال راه حلی برای مشکلات خود هستند. اما که در خانواده های امروزی […]