اگر دوست دارید فعالیت های آموزشی و مهارتی درمهدکودک های چین را از روی تصاویر دنبال کنید و اندکی به فکر تغییر در ******** آموزشی خودمان باشید ادامه را از دست ندهید .