عید نورزو که تمام شده است . اما ماهی گلی های سفره ی هفت سین هنوز هم طعم خوش روزهای عید را به روی زبان ها می آورند وقتی که آرام درون تنگ شیشه ای می رقصد . در این پست از نشریه اینترنتی نازک شما با روش ساخت ماهی درون تنگ آب به […]