شجره نامه « بوقلمون » در این مقاله ، ابتدا رد پای بوقلمون را از قاره آمریکا ، سالها قبل از پیدا شدن سر و کله اولین مهاجرین دنیای جدید ، دنبال می کنیم ؛ و پس از آن کمی هم به عادات و خصوصیات این پرنده خواهیم پرداخت . مطمئین هستم نکاتی را در […]